E.M.G. TILCO N.V.

BTW :  BE 0425.988.069

ALGEMENE AANKOOPSVOORWAARDEN

1. Aanvaarding en annulering
1.1. De aanvaarding van een bestelling behelst, in hoofde van de leverancier , dat hij formeel akkoord gaat, zowel met de onderhavige algemene voorwaarden, als met de op voorzijde vermelde speciale voorwaarden.
Slechts uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaarde afwijkingen worden erkend.
1.2. Elke bestelling die niet door middel van het binnen de acht kalenderdagen terugbezorgd en door de leverancier voor akkoord ondertekend aanvaardingsbericht aangenomen werd, kan door E.M.G.TILCO N.V., zonder kosten of vergoedingen te haren laste, geannuleerd worden.
1.3. E.M.G. TILCO N.V. heeft het recht iedere bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren die niet geheel binnen de opgegeven leveringstermijn werd uitgevoerd, en zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding.
1.4. Mocht de bestelbon geen prijs en/of leveringstermijn vermelden, dan dient de leverancier deze gegevens op het aanvaardingsbericht bij te voegen.

2. Receptie.
2.1. De definitieve aanvaarding wordt gedaan in onze werkhuizen, onder voorbehoud van fouten die achteraf zouden kunnen verschijnen tijdens het gebruik van goederen.
2.2. Het materiaal dat geweigerd wordt zal teruggestuurd worden naar de leverancier op zijn kosten, alle risico’s en gevaren te zijnen laste.
2.3. Het feit dat de goederen betaald werden, belet niet dat wij zouden terugkomen op fouten die na de betaling zouden ontdekt worden.

3. Verzending.
3.1. Behoudens andersluidende speciale voorwaarden op keerzijde vermeld, dienen de goederen franco huis verzonden te worden: N.V. E.M.G.TILCO, Kruineikestraat 99 B 3150 Haacht (Tildonk)
3.2. De vrachtbrieven dienen het nummer van de bestelbon te herhalen.

4. Documenten
4.1. Elke verzending dient door een ‘verzendingsnota’ vergezeld te worden, die het nummer van de bestelbon herhaalt.
4.2. De facturen dienen het nummer en de referenties van de bestelbon te herhalen.
4.3. Voor goederen van Belgische oorsprong dienen de facturen opgemaakt in drie exemplaren.
4.4. Voor goederen van buitenlandse oorsprong dienen de facturen opgemaakt in drie exemplaren en is het essentieel dat zij alle vereiste inlichtingen voor de tolformaliteiten vermelden.
Zij dienen bij E.M.G.TILCO N.V. toe te komen voor de aankomst van de goederen.

5. Betaling
5.1. De betaling der facturen geschiedt binnen de 30 kalenderdagen na het einde der leveringsmaand of contant mits aftrek van drie percent disconto.
5.2. Wij aanvaarden geen enkele beschikking op onze kas.

6. Geschillen
6.1. Geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank te Leuven.
6.2. Alleen de Belgische wet is van toepassing.

7. Onderhavige aankoop is onderworpen aan een AQAP-4 controle procedure. Door aanvaarding van zijn levering schikt de leverancier zich automatisch naar de regels van voormelde procedure en aanvaardt hij de voorwaarden vermeld op onze bestelbon en zijn bijvoegsels.

 

Sluit Menu